Vi är en idéell förening som arbetar för att synliggöra fördelarna med en gång/cykelväg i anslutning till länsväg 255 (Gamla Stockholmsvägen) mellan Uppsala och Vassunda.

Att inom tätortsnära räckhåll kunna erbjuda invånarna i Uppsala och Knivsta kommuner samt andra som turistar här en gång/cykelväg i ett natur- och kulturhistoriskt område som detta ligger i tiden och skulle innebära stora vinster för samhället:

Möjlighet till natur- och kulturupplevelser i närmiljön. Tillgänglighet för alla. Som det nu är måste man vara bilburen för att komma ut till ett av uppsalatraktens förnämsta rekreationsområden: Mälarens stränder, Uppsalaåsens speciella landskap, skogar med bär och svamp, hagmarker, historiska minnesmärken, fornborg, två medeltida kyrkor.

Trafiksäkerhet. Väg 255 är starkt trafikerad och en av Uppsala läns mest olycksdrabbade vägar. För att minska risken för bilolyckor har Trafikverket satt upp sidoräcken. Följden är att cyklister och gående inte får plats någonstans och det är omöjligt för oskyddade trafikanter att ta sig fram. En separat vägbana för cyklister och gående, rullstolsbundna, barnvagnsförare, joggare och permobil- och rullskidåkare skulle öka trafiksäkerheten väsentligt.

Landsbygdsutveckling. Förbättrade förutsättningar för lokalt företagande (typ "bo på lantgård", caféer, spa, konferensverksamhet, häststall) och för idéella aktiviteter som natur- och kulturguidningar och scoutverksamhet.

Motion i vardagen och miljövård. Att kunna cykelpendla till skola och arbete och att kunna jogga och promenera ger utdelning i form av bättre folkhälsa och minskade koldioxidutsläpp. Att cykla är ett nöje, en känsla av frihet, en glädje att ta sig fram med egen kraft. Cykling spar pengar, dels åt cyklisten själv, dels åt samhället. Många fler skulle välja cykeln om de kunde känna sig säkra under sin färd.

Ökad respekt, bevarandevilja och kännedom om naturen. Man skall komma ihåg att de flesta människor numera växer upp i stadsmiljö och är ovana eller t.o.m. rädda för att vistas ute i naturen. Möjligheten att enkelt komma ut i närliggande naturområden kan leda till en positivare inställning till och bevarandevilja för naturen.

Något att se fram emot

Hjälp oss att skapa HÄLSANS VÄG!

Läs vårt remissvar oktober 2021 till Region Uppsala

Läs om vårt Upplandsbygd Leader-projekt "Hälsans Väg - tillgänglighet för alla"

Förstudie från Ramböll, gjord med stöd av Uppsala och Knivsta kommuner , Upplandsstiftelsen och ett stort lokalt nätverk av sponsorer

Ladda ner och distribuera vår flyer till politiker i Knivsta och Uppsala samt Region Uppsala!

Vi har nu över 4000 namnunderskrifter som stöd. Här finns blankett att ladda ner och skriva ut om du vill hjälpa till att samla.

Du kan också hjälpa till genom att höra av dig till Trafikverket, Region Uppsala och Knivsta kommun och trycka på så att projektering och byggnation sätts igång NU. Avsikt och avsatt finansiering finns !

Tycker du som vi och vill att det byggs en g/c-väg utmed länsväg 255 Uppsala-Vassunda, tryck på Gilla. Bra för oss att kunna visa upp siffror på gillande för beslutsfattare.