Någon kilometer in på Rickebasta- Hagelstenavägen och söder om Alsike prästgård ligger ett ca 600 m långt och ca 200 m brett sumpskogsområde i en svacka. Här växer gammal alskog på socklar, ”styltrötter”, runt alsocklarna växer frodiga ormbunkar, ek-, hult-, lund-, och skogsbräken och mossor.

På de murknande, kullfallna trädstammarna finns en rik svamp- och mossflora, bl.a. lackticka, kärrskedmossa, spjutmossa, alsidenmossa (rödlistad), stor gräsmossa, haldanenmossa, cypressfläta, skuggstjärnmossa, källpraktmossa. Bland det stora antalet ovanliga insekter kan nämnas kortvingen Stenus excubitor.

Här inne i ett ständigt skymningsljus. Bland de mörka vattenytorna och den frodiga växtligheten får man intryck av att befinna sig i ett tropiskt mangroveträsk. Kanske inte den mest tilltalande utflyktsmiljön, men mycket originell och sevärd. På våren hörs trastar och näktergalen här och på avstånd i skogsbrynet susar morkullan förbi.

Man kan också komma till Rickebasta alkärr via Upplandsleden.