Innan man kommer fram till början av alléen vid de röda ladugårdsbyggnaderna finns en informationstavla och karta ”Krusenberg – ett landskap som berättar” som markägaren SLU satt upp och där SLU ger en beskrivning av landskapet och tips om en promenadrunda.

Nära allén på östra sidan ligger en kulle som är områdets högsta punkt. Här finns en stensättning, en grav från bronsåldern. Mälarens vattenyta låg då ca 20 m högre än idag och graven måste ha legat väl synlig för sjöfarande. Troligtvis utgjorde den en revirmarkering. På kullen finns också en kvarnbyggnad från 1809. Sedan 1600-talet har det funnits en kvarn på denna plats.

Fortsätter man åt öster över åkerlandskapet kommer man till en stor ”åkerholme”, en hagmark, Alsike hage, med vidunderligt vacker utsikt mot Ekoln, och här finns en flora som är typisk för betade torrbackar: gullviva, solvända, jungfrulin, axveronika, kattfot, backnejlika, kummin, brudbröd, backsippa.

Nedanför kullen och hagmarkerna breder Mälarens strandänger ut sig, en gång viktiga slåttermarker för jordbrukarna för att få foder till djuren att räcka till. Här kan man se buskskvätta, gulärla, tofsvipa, enkelbeckasin, gäss, brun kärrhök, gräshoppssångare, grodor.Här finns gravar från järnåldern. En av gravarna med oval form och nedsänkning i mitten tyder på att det kan vara en s.k. båtgrav. Gravfält eller så kallade ättebackar tros ha fungerat som revirmarkeringar eller symboler för familjens gård.