Av Övre Morga by skapades på 1700-talet Fredrikslunds egendom. Nuvarande huvudbyggnad är från 1899. En promenad från Kungshamn söderut genom Fredrikslund till området där Morga by en gång låg visar upp en omväxlande, vacker, kuperad mälarnatur: Uppsalaåsens böljande höjder och sänkor, tallskog, lövhagar, lundar, sandstränder och klippstränder, lämpliga för bad. Här växer hassel, alm, ask, ek, rönn, nypon, måbär, täta mattor av blå- och vitsippor på våren och här finns gravfält från järnålder.

Gården Fredrikslund arrenderas och håller betesdjur. Där hagmarkerna betas och inte tillåts växa igen, kan en rik markflora överleva bl.a. vitsippor, gullvivor, nunneört, midsommarblomster, tjärblomster, brudbröd, lundkovall, skogsklöver, ängshavre, storrams, desmeknopp.

När inlandsisen försvunnit för ca 10 000 år sedan och land successivt började höja sig över havsytan, svallades grus och sand av från den uppstickande höga Lunsenurbergsplatån och Uppsalaåsen, och avsattes i lägre omkringliggande områden väster och österut. Därför finns det nu sandblandade, bördiga jordar som tillsammans med bevattning ger förutsättningar till fin potatis- och jordgubbsodling.

Morga by var bebodd till slutet av 1800-talet. Nu kan man se rester av bebyggelsen i form av husgrunder, rösen och gamla fruktträd. Söder om Morga hage är stranden klippig och brant med på sina ställen bergsbranter, som högst 35 m, stupande ner i sjön. Här uppe har man en vid utsikt över Mälaren.